سهل گیرانه :

1 – بیشتر از یک روز مانده به زمان ورود:  10 درصد کارمزد ( کمیسیون وب سایت ) از مبلغ کل کم و مابقی مبلغ عودت میگردد

2 – کمتر از یک روز مانده به زمان ورود :  50 درصد از هزینه شب اول اقامت ( پرداختی به میزبان ) + %10 کارمزد ( کمیسیون وب سایت )از مبلغ کل کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت میگردد

3 – پس از زمان ورود : هزینه شب‌های سپری‌شده + هزینه ی یک شب از شب‌های باقیمانده ( پرداختی به میزبان ) + %10 کارمزد ( کمیسیون وب سایت ) شب‌های باقیمانده کسر می شود و مابقی صورتحساب بازپرداخت می گردد

 

متعادل :

1 - بیشتر از 3 روزمانده به زمان ورود: 10 درصد کارمزد ( کمیسیون وب سایت ) از مبلغ کل کم و مابقی مبلغ عودت میگردد

2 – کمتر از 3 روز مانده به زمان ورود: 50 درصد از هزینه ی شب اول اقامت ( پرداختی به میزبان ) + %10 کارمزد ( کمیسیون وبسایت ) از مبلغ کل کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت میگردد

3 – پس از زمان ورود : هزینه شب‌های سپری‌شده + هزینه ی یک شب از شب‌های باقیمانده( پرداختی به میزبان )+ %10 کارمزد ( کمیسیون وب سایت )از مبلغ شب‌های باقیمانده کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت می‌شود

 

سختگیرانه :

1 -  بیشتر از 5 روز مانده به زمان ورود: 10 درصد کارمزد ( کمیسیون وب سایت ) از مبلغ کل کم و مابقی مبلغ عودت میگردد

2 – کمتر از 5 روز مانده به زمان ورود: 80 درصد از هزینه شب اول  ( پرداختی به میزبان ) + %10 کارمزد از مبلغ کل کسر و مابقی صورتحساب بازپرداخت میگردد

3 – پس از زمان ورود : هیچ مبلغی عودت نمی گردد !